nl2

Szakok, képzések

 
 
 

Földrajz BSc.:

A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Földrajztanár – osztatlan tanárképzés szak:

A földrajztanár képzés célja olyan magas szintű szaktudományi és szakmetodikai ismeretekkel rendelkező, az oktató-nevelő munkában alkotó, innovatív szerepet betöltő tanárok képzése, akik: elsajátították a földtudományok és a társtudományok alapjait; átfogó földrajzi ismeretekkel és szemlélettel rendelkeznek; képesek a földrajztudományok korszerű eredményeinek befogadására, interpretálására, alkotó továbbfejlesztésére; szaktudásuk mellett ismerik a geográfiához kapcsolódó informatikai rendszereket és adatfeldolgozó módszereket, modern pedagógiai és szakmódszertani ismeretekkel, széleskörű természet- és társadalomtudományi alapműveltséggel rendelkeznek.

Klímareferens szakirányú továbbképzési szak:

A képzés célja olyan energia- és klímatudatossággal kapcsolatos ismeretek átadása, melyek révén a hallgatók képessé válnak arra, hogy munkahelyükön meghatározzák azokat klímavédelemhez szükséges feladatokat, amelyek az uniós és a hazai jogszabályokból következnek, képesek lesznek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentését célzó javaslatokat megfogalmazni a döntéshozók számára, melynek során a döntéshozatalt megalapozó anyagokat, dokumentumokat készítenek, a klímavédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat integrálják a különböző helyi fejlesztési programokba, rendezési tervekbe, valamint részt vesznek a települési környezetvédelmi/klímavédelmi pályázatok összeállításában és a projektek menedzsmentjében.