nl2

A Turizmus és Földrajztudományi Intézet ügyrendje

 
A Turizmus és Földrajztudományi Intézet ügyrendjét a Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa – összhangban az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: SZMSZ) és mellékleteivel - az alábbiakban fogadja el:
 
1.§ Általános rendelkezések, az Intézet szervezete

(1) Az Intézet neve: Turizmus és Földrajztudományi Intézet (rövidítése: TFI, a továbbiakban: Intézet)

(2) Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. www.nyf.hu

(3) Az Intézet az Egyetem oktatási, oktatásszervezési és kutatási feladatokat ellátó szervezeti egysége.

(4) Az Intézet vezetője az intézetigazgató. Az intézetigazgatót – az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően – a rektor bízza meg.

(5) Az intézeti tanszék nem önálló szervezeti egység, az itt folyó szakmai munkát szakmai vezetőkoordinálja.

(6) Az Intézet Intézeti Tanszékei:

(a) Turizmus Intézeti Tanszék

(b) Földrajztudományi Intézeti Tanszék

(7) Az intézet által ellátott feladatokat és az intézet belső működési rendjét az intézeti ügyrend tartalmazza, amelyet a Szenátus fogad el.

 

2.§ Az Intézet feladatai, funkciói

(1) A Turizmus és Földrajztudományi Intézet:

(a) az általa ellátott szakterületeken összehangolja a képzést és a tudományos kutatást;

(b) az egyetemi költségvetés részeként dologi kiadásokra fordítható kerettel rendelkezik.

(2) Megbízás alapján az Intézet szakmailag felügyel és segít minden olyan nem alapképzési kategóriába tartozó képzést (a továbbiakban: egyéb képzést), amely él az Egyetem névhasználati jogával és a tudományterületi besorolás alapján az Intézet kompetenciájába tartozik. Ilyen képzést maga is kezdeményez, illetve részt vesz abban.

(3) Az Intézet saját jelképeit (pl. logó) a Nyíregyházi Egyetem Arculati kódexének megfelelően használhatja.

 

3.§ Az Intézet alkalmazottai

(1) Az Intézet alkalmazottai munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.

(2) Az Intézet oktatója jogai és kötelességei:

(a) Jogosult kezdeményezni az Intézetben akkreditált, szakképzettségének, kutatási területének megfelelő képzésekben való részvételét.

(b) Köteles a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat a legjobb tudása szerint ellátni.

(c) Előadás tartása esetén köteles koordinálni és ellenőrizni a hozzá kapcsolódó gyakorlatvezetők munkáját.

(d) Jogosult a képzés (tanterv, új szakirány, egyéb képzési forma stb.) fejlesztésére irányuló javaslatot tenni az intézetigazgatónak.

(e) Jogosult szabadon kutatómunkát végezni, kutatócsoporthoz csatlakozni, vagy ilyet létrehozni, amit előzetesen köteles az intézetigazgatónak bejelenteni.

(3) Az Intézet valamennyi munkatársa köteles az SZMSZ-ben és egyéb egyetemi szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartani.

 

4.§ Az Intézeti Tanács

(1) Az Intézet vezető testülete az – intézetigazgató munkáját segítő - Intézeti Tanács, amely az Intézet hatáskörébe utalt, illetve a jelen ügyrendben megfogalmazott feladatokat látja el, és ezek megvalósítása érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogokat gyakorol.

(2) Az Intézeti Tanács tagjainak létszáma. 3 főAz Intézeti Tanács elnöke az Intézetigazgató, aki hivatalból tagja az Intézeti Tanácsnak.

Az Intézeti tanács tagja hivatalból továbbá:

(a) szakmai vezető: 1 fő

Az Intézeti tanács választott tagja:

(a) oktatók képviselője: 1 fő

(3) Az Intézeti Tanács választott tagjait az Intézeti Értekezlet választja meg tagjai többségének támogató szavazatával. Az Intézeti Tanács tagjainak megbízása 3 évre szól, a megbízást az intézetigazgató adja ki. Az Intézeti Tanács tagjainak névsorát jelen ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Intézeti Tanács ülésein tanácskozási jogú állandó meghívottak: a rektor, a kancellár, a Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke (a továbbiakban: HÖT elnök), és mindazok, akiket az intézetigazgató eseti jelleggel meghív.

(5) Az Intézeti Tanács a titkárát maga választja meg, aki

a) előkészíti, és a tagokhoz eljuttatja az Intézeti Tanács üléseinek napirendi pontjait tartalmazó meghívóját, előterjesztéseit;

b) vezeti az Intézeti Tanács üléseinek jegyzőkönyvét, emlékeztetőjét;

c) irattárazza az Intézeti Tanács üléseinek dokumentumait;

d) az arra jogosult személy vagy testület részére továbbítja az Intézeti Tanács döntéseit, javaslatait, véleményeit.

(6) Az Intézeti Tanács üléseit az intézetigazgató hívja össze és vezeti. Az Intézeti Tanács szükség szerint, de legalább félévente 2 alkalommal ülésezik. Az Intézeti Tanács ülését egy héten belül össze kell hívni, ha azt valamelyik szakmai vezető, vagy az Intézeti Tanács tagjainak legalább egyharmada kéri.

(7) Az Intézeti Tanács jogköreit akkor gyakorolhatja, ha a szavazati jogú tagok legalább hatvan százaléka jelen van. Az Intézeti Tanács a hatáskörébe tartozó előterjesztésről, véleményezésről, javaslattételről a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével dönt. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.

(8) Az Intézeti Tanács üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. A határozatait az Intézeti Tanács titkára készíti el, és gondoskodik annak az Intézetben szokásos módon történőnyilvánosságra hozataláról.

(9) Amennyiben az Intézeti Tanács által hozott határozat a végrehajtására vonatkozóan határidőt jelöl meg, abban az esetben intézetigazgató a határidő lejárta után köteles az Intézeti Tanácsnak beszámolni a határozat végrehajtásáról.

(10) Az Intézeti Tanács feladata és hatásköre:

(a) véleményezi az Intézet kompetenciájába tartozó képzési és továbbképzési programokat (tanterveket), továbbá azon szakok teljes tantervi rendszerét, amelyek oktatását az Intézet végzi;

(b) a tanterv keretei között véleményezi az oktatott tantárgyak programját, vizsgakövetelményeit, tananyagait;

(c) véleményezi mindazon pályázatokat és dokumentumokat, melyet a felsőbb szintűSZMSZ a hatáskörébe utal;

(d) véleményezi az új szakok, továbbképzések, szakképzések programjait, segíti e programok indítását;

(e) dönt az intézetbe egyetemi, főiskolai tanári és egyetemi, főiskolai docensi munkakörre kiírandó nyilvános pályázatok meghirdetésének kezdeményezéséről;

(f) javaslatot tesz az intézetben szakfelelős, szakképzettség felelős és tantárgyfelelős személyére;

(g) kezdeményezi az intézetbe egyetemi, főiskolai tanári és egyetemi, főiskolai docensi munkakör legfeljebb egy év határozott időre való betöltésének Szenátus elé terjesztésért;

(h) véleményezi az intézetbe oktatói és tanári munkakörre benyújtott pályázatokat;

(i) dönt a szakmai gyakorlóhelyekkel kötendő együttműködési megállapodásokról,

(j) javaslatot tesz a költségtérítés/önköltség összegének módosítására.

(11) Az Intézeti Tanácsban betöltött tagság megszűnik:

a) a hivatalból Intézeti Tanács tag esetén a hivatali megbízás megszűnésével egyidejűleg,

b) a megbízás lejártával,

c) a megbízás visszavonásával,

d) lemondással,

e) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével.

(12) Ha a választott tag megbízása bármely okból megszűnik, az Intézeti Tanács elnöke 8 munkanapon belül új választást ír ki a megüresedett helyre. A választást a kiírástól számított 15 munkanapon belül meg kell tartani.

 

5.§ Az Intézeti Értekezlet

(1) Az intézet oktatóinak, tanárainak és egyéb alkalmazottainak fóruma az intézeti értekezlet, amit az Egyetemet vagy az intézetet érintő fontos kérdések megtárgyalása céljából az intézetigazgató hív össze. A jelen ügyrendről és az intézeti tanács választott tagjairól, illetve a megbízás visszavonásáról az intézeti értekezlet dönt tagjai többségének támogató szavazatával. Az értekezlet félévenként legalább egy alkalommal – az intézetigazgató beszámolója alapján – megvitatja az intézet egész tevékenységét és a következő időszak legfontosabb feladatait. Az értekezlet rendkívüli ülését nyolc napon belül össze kell hívni, ha ezt az intézet oktatóinak 30%-a kéri.

(2) Az Intézeti Értekezlet tanácskozási jogú állandó meghívott tagjai:

(a) a rektor vagy képviselője, és

(b) a HÖT elnök vagy az általa megbízott személy.

(3) Az Intézeti Értekezleten részt vesznek mindazok, akiket az intézetigazgató eseti vagy állandó jelleggel meghív.

(4) Az Intézeti Értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazati jogú tagok hatvan százaléka jelen van.

 

6.§ Az Intézetigazgató

Az intézetigazgató az Intézet felelős vezetője.

(1) Az intézetigazgatót akadályoztatása esetén az általa megbízott személy helyettesíti. Amennyiben a helyettesítésről az intézetigazgató nem rendelkezett, az Intézet átmeneti irányításáról a rektor gondoskodik.

 

7.§ Az Intézetigazgató feladata és hatásköre

(1) Az intézetigazgató feladata:

(a) képviseli az Intézetet,

(b) irányítja az intézet képzési, tudományos, kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységét,

(c) irányítja az intézeti humánpolitikai munkát, az intézményi humánpolitikai elvek figyelembevételével,

(d) dönt a szakmai vezető személyéről,

(e) működteti az intézeti minőségirányítást,

(f) véleményezi a hallgatók fegyelmi, kártérítési és balesetvédelmi ügyeiben beadott kérvényeit,

(g) az intézet közalkalmazottai felett gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt megilletőjogokat, elkészíti és az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak esetén a rektor, az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatottak esetén pedig a kancellár elé terjeszti az intézet közalkalmazottainak munkaköri leírásait, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására,

(h) javaslatot tesz oktatói előléptetés kezdeményezésére, kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására, kereset-kiegészítés megállapítására, módosítására, megszüntetésére,

(i) javaslatot tehet megbízási jogviszony létesítésére oktatói feladatok ellátására, a megbízás módosítására és megszüntetésére,

(j) dönt az Intézet rendelkezésére bocsátott dologi kiadásokra fordítható keret felhasználásáról,

(k) elősegíti az Intézet külső kapcsolatait,

(l) dönt az Intézet kiadványaival kapcsolatos ügyekben,

(m) dönt a hatáskörébe utalt oktatásszervezési kérdésekben (órafelosztás, órarend, konzultációs rend, külső óraadók és más külső szakemberek felkérése),

(n) megbízza az intézeti felelősöket,

(o) dönt az Intézet ügyviteli alkalmazottai közötti feladatmegosztásról,

(p) felügyeli a szakmai vezető, szakfelelős, szakképzettség felelős, tantárgyfelelős tevékenységét,

(q) ellátja az SZMSZ, és más egyetemi szabályzatokban ráruházott feladatokat.

(2) Az intézetigazgatónak feladatai ellátása során utasítási, illetőleg intézkedési joga van.

(3) Az intézetigazgató vezetői tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámol a rektornak és az intézeti értekezletnek.

 

8.§ A szakmai vezetők

(1) A szakmai vezető az adott Intézeti Tanszék szakmai koordinátora, aki hivatalból tagja az Intézeti Tanácsnak. A szakmai vezetőt az intézetigazgató bízza meg 3 évre, amely megbízás nem minősül vezetői megbízásnak.

(2) A szakmai vezetők segítik az intézetigazgató munkáját.

(3) A szakmai vezetők feladata:

(a) a szakmai vezető az Intézeti Tanszék felelős vezetője,

(b) képviseli az Intézeti Tanszéket,

(c) irányítja az Intézeti Tanszék képzési, tudományos, kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységét,

(d) véleményezi az Intézeti Tanszékhez kapcsolódó hallgatók fegyelmi, kártérítési és balesetvédelmi ügyeiben beadott kérvényeit,

(e) elősegíti az Intézet és az Intézeti Tanszék külső kapcsolatainak fejlődését,

(f) felügyeli a tantárgyfelelősök tevékenységét,

(g) a szakmai vezető tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámol az intézetigazgatónak és az intézeti értekezletnek.

 

9.§ Az Intézet felelősei

1. szakfelelősök

2. szakirányfelelősök

3. honlapfelelős

4. beiskolázási felelős

5. minőségirányítási felelős

6. neptunfelelős

7. levelező képzés felelőse

8. TDK felelős

9. gazdasági és leltárfelelős

10. tűz és munkavédelmi felelős

 

10.§ ZÁRADÉK

Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2013. október 22. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.

Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2015. június 3. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.

Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2016. január 19. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.

Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.

 
Nyíregyháza, 2017. február 17.
Dr. habil Kókai Sándor intézetigazgató
 

A Szenátus megismerte, és az RH/41-162/2013. (november 19.) számú határozatával, 2013. november 21-i hatállyal elfogadja a Turizmus és Földrajztudományi Intézet ügyrendjét.

Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2015. június 18-i hatállyal, az IHK/111-104/2015. (június 16.) számú határozatával módosította.

Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2016. február 18-i hatállyal, az IHK/37-33/2016. (február 16.) számú határozatával módosította.

Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2017. március 2-i hatállyal, az IHK/34-36/2017. (február 28.) számú határozatával módosította.

 
Nyíregyháza, 2017. február 28.
A Szenátus nevében: Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes
 
1. számú melléklet
Az Intézeti Tanács személyi összetétele
 
Elnök:
Dr. habil Kókai Sándor, intézetigazgató
 
Tagok:
- Dr. Vass Róbert
- Dr. Tömöri Mihály